Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Публичен регистър

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ”

 

ДОКУМЕНТИ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2017 г.

1. Одиторски доклад

2. Годишен доклад за 2017 г.

3. Приложение към годишния финансов отчет за 2017 г.

4. Декларация по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии

5. Счетоводен баланс

6. Удостоверение към Декларация по чл. 34, ал. 4 от ЗЗП

7. Декларация съставител на ГФО за 2017 г.

8. Обща информация


ДОКУМЕНТИ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2016 г.

1. Одиторски доклад 

2. Годишен доклад за 2016 г.

3. Приложение към годишния финансов отчет за 2016 г.

4. Декларация по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии

5. Счетоводен баланс

6. Удостоверение към Декларация по чл. 34, ал. 4 от ЗЗП

7. Декларация съставител на ГФО за 2016 г.

8. Обща информация


ДОКУМЕНТИ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2015 г.

1. Одиторски доклад

2. Годишен доклад за 2015 г.

3. Приложение към годишния финансов отчет за 2015 г.

4. Декларация по чл. 34 , ал. 4 от Закона за политическите партии

5. Счетоводен баланс

6. Удостоверение към Декларация по чл. 34, ал. 4 от ЗПП

7. Декларация съставител на ГФО за 2015 г.

8. Отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.


ДОКУМЕНТИ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2014 г.

1. Одиторски доклад

2. Годишен доклад за 2014 г.

3. Приложение към годишния финансов отчет за 2014 г.

4. Декларация по чл. 34 , ал. 4 от Закона за политическите партии

5. Счетоводен баланс

6. Удостоверение към Декларация по чл. 34, ал. 4 от ЗПП


ДОКУМЕНТИ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2013 Г.

1. Одиторски доклад

2. Справка за нетекущите (дълготрайните) материални активи

3. Отчет за паричния поток

4. Отчет за собствения капитал

5. Счетоводен баланс

6. Приложение към Годишния финансов отчет за 2013 г.

7. Отчет на приходите и разходите

8. Декларация по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии

9. Отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за изборите за народни представители, проведени на 12 май 2013 г.

 

ДОКУМЕНТИ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2012 Г.

1. Годишен доклад

2. Одиторски доклад

3. Деклр. по чл.34 от ЗПП

4. Дълготрайни активи

5. Приложение към годишния финансов отчет

 

ДОКУМЕНТИ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2011 Г.

1. Годишен доклад

2. Одиторски доклад

3. Дълготрайни активи

4. Счетоводен Баланс

5. Отчет за приходи и разходи

6. Отчет за паричния поток

7. Отчет собствен капитал

8. Декларация на одитор

9. Обща информация

10. Приложение

11. Декларация по чл. 34

12. Ръководство на ПП "ДСХ"

13. Оперативно бюро на ПП "ДСХ"

14. Национален изпълнителен съвет

15. Национална контролна комисия

 

ДОКУМЕНТИ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2010 Г.

1. Отчет за паричния поток 2010 

2. Счетоводен баланс 2010

3. Отчет приходи и разходи

4. Отчет собствен капитал

5. Справка дълготрайни активи

6. Декларация по чл 34

7. Доклад независим одитор

8. Публичен регистър на ПП ДСХ

9. Годишен доклад

10. Справка-приложение

11. Устав на ПП ДСХ


ДОКУМЕНТИ ОТ ДРУГИ ГОДИНИ

1. Счетоводен баланс 2009

2. Декларация чл.34

3. Отчет приходи и разходи

4. Основен собствен капитал

5. Отчет на паричния поток

6. Справка дълготрайни активи

7. Одиторски доклад 2009

8. Приложение

9. Публичен регистър

10. Справка сделки 2009

11. Устав ДСХ 2008